Všeobecné obchodní podmínky půjčovny obytných lodí

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím webového rozhraní http://www.obytne-lode.cz/(dále jen „webové rozhraní“) mezi fyzickou osobou:

Karel Marek

IČO 71282653

Telefonní číslo: +420 775 886 842

kontaktní e-mail: obytnelode@seznam.cz

jako provozovatelem půjčovny malých plavidel (dále jen „provozovatel“ nebo také pronajímatel“) a Vámi jako nájemcem malého plavidla (dále jen „nájemce“)


Adresa, místo domovského přístavu (kotviště) pro převzetí a vrácení plavidel:

marina Vltava v Nelahozevsi na ř. km. Vltava 20,2
1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti mezi provozovatelem a nájemcem při uzavírání smlouvy o pronájmu malého plavidla (dále jen „smlouva“) na předem určený časový úsek. Smlouvou se zavazujeme přenechat Vám na předem určený časový úsek k užívání malé plavidlo z naší půjčovny, kterou provozujeme, a Vy se zavazujete zaplatit nám za tento pronájem dohodnutou cenu. Součástí nájmu dle předchozího odstavce mohou být některé doplňkové služby, které na webovém rozhraní za příplatek nabízíme. Jedná se o služby související s nájmem malého plavidla (služby nelze objednat samostatně). Cena zahrnuje i naše náklady spojené s přípravou lodi před jejím předáním nájemci a případné poplatky související se zvoleným způsobem platby za zálohu na nájemné. Výše těchto nákladů Vám vždy bude sdělena ještě před závazným odesláním objednávky. Cena nezahrnuje spotřebované pohonné hmoty, které budou vyúčtovány při skončení nájmu podle skutečně využitých moto-hodin (mth). Cena za jednu mth je uvedena u každého plavidla. Cena rovněž nezahrnuje vratnou kauci, kterou je nájemce povinen složit u provozovatele před vyplutím a která může být použita na úhradu některých pohledávek provozovatele za nájemcem v souladu s těmito obchodními podmínkami. Berete na vědomí, že nájemcem lodi může být pouze osoba starší osmnácti let, která je plně svéprávná. Můžeme po Vás požadovat prokázání těchto skutečností například předložením průkazu totožnosti či jiného dokladu.


1.1. Je smlouva spotřebitelskou smlouvou?

O spotřebitelskou smlouvu se jedná v případě, že jste spotřebitelem, tj. pokud jste fyzickou osobou a pronájem lodi objednáváte mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání. V opačném případě se o spotřebitelskou smlouvu nejedná a nevztahuje se na Vás ochrana spotřebitele dle právních předpisů a těchto obchodních podmínek. Všechna ostatní ustanovení těchto obchodních podmínek jsou závazná i pro podnikatele.


1.2. Jaká máte jako spotřebitel zvláštní práva?

Jako spotřebitel máte především právo na sdělení informací před uzavřením smlouvy (informace jsou obsaženy v těchto obchodních podmínkách nebo na webovém rozhraní).


1.3. Čím se řídí náš právní vztah?

Náš právní vztah se řídí následujícími dokumenty:

těmito obchodními podmínkami, které vymezují a zpřesňují naše vzájemná práva a povinnosti;

Reklamačním řádem, podle kterého budeme postupovat při vyřizování Vaší reklamace;

Podmínkami užití webového rozhraní, které upravují ochranu Vašich osobních údajů, ochranu obsahu webového rozhraní a některé další vztahy související s využíváním webového rozhraní;

Provozním řádem půjčovny malých plavidel;

Pravidly plavebního provozu;

podmínkami a pokyny uvedenými na webovém rozhraní zejména při uzavírání smlouvy;

objednávkou a jejím přijetím z naší strany,

a v otázkách zde neupravených také následujícími právními předpisy: zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v účinném znění (dále jen „občanský zákoník“); - zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (pouze pokud jste spotřebitelem); - zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů; - vyhláškou č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu (pravidla plavebního provozu), ve znění pozdějších předpisů; - vyhláškou č. 42/2015 Sb., o způsobilosti osob k vedení a obsluze plavidel, ve znění pozdějších předpisů.

Pokud se Vaše bydliště nebo sídlo nachází mimo Českou republiku, nebo pokud náš právní vztah obsahuje jiný mezinárodní prvek, berete na vědomí, že se náš vztah řídí českým právem. Pro případ sporů z těchto obchodních podmínek nebo věcí s tím souvisejících se nájemce a pronajímatel zavazují řešit případné spory smírnou cestou, a to i za využití alternativních způsobů řešení sporů (např. mediací za pomoci nestranného mediátora). Pokud se nepodaří případný spor vyřešit smírnou cestou, sjednávají si nájemce a pronajímatel pro tento případ pravomoc českých soudů.1.4. Jak vyjádříte souhlas s obchodními podmínkami?

Zasláním objednávky a dále též potvrzením ve webovém rozhraní stvrzujete, že jste se s

těmito obchodními podmínkami seznámili a souhlasíte s nimi. Znění obchodních podmínek můžeme měnit či doplňovat. Vaše práva a povinnosti se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly.


2. SMLOUVA

2.1. Jak uzavíráme smlouvu?

Na webovém rozhraní je uveden seznam plavidel, včetně popisu jejich hlavních vlastností a vybavení jednotlivých položek. U každého plavidla je uvedena cena nájmu na předem určená časová období včetně veškerých daní, cel a poplatků. U každého plavidla je v ceníku rovněž uvedena výše kauce a cena jedné moto-hodiny, na základě které bude provedeno vyúčtování spotřebovaných pohonných hmot na konci nájmu plavidla. Prezentace plavidel a cen nájmů je informativního charakteru, a nejedná se o náš návrh na uzavření smlouvy ve smyslu § 1732 odst. 2 občanského zákoníku. Pro uzavření smlouvy je nutné, abyste odeslali objednávku na nájem konkrétního plavidla na Vámi vybraný termín, a aby došlo k přijetí této objednávky z naší strany.


2.2. Jak podat objednávku?

Objednávku můžete podat pouze prostřednictvím webového rozhraní (vyplněním formuláře v rezervačním systému). Objednávka musí obsahovat všechny informace předepsané ve formuláři, zejména jméno lodi, kterou si chcete pronajmout, termín pronájmu, počet osob na lodi a Vaše kontaktní údaje. Před závazným odesláním objednávky Vám bude sdělena rekapitulace objednávky. Doporučujeme zkontrolovat zejména typ lodi, termín, e-mailovou a kontaktní adresu. V rámci rekapitulace máte poslední možnost měnit zadané údaje. Závaznou objednávku podáte stisknutím tlačítka „Odeslat rezervaci“. O obdržení objednávky Vás budeme informovat e-mailem. Údaje uvedené v závazné objednávce považujeme za správné a úplné. O jejich změně nás bezodkladně informujte telefonicky či e-mailem. Potvrzení o obdržení objednávky je přijetím objednávky z naší strany.


2.3. Kdy je tedy smlouva uzavřena?

Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je Vám doručeno přijetí objednávky a potvrzení platby z naší strany. Přijetí objednávky - potvrzení platby Vám bude zasláno na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli v objednávce. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z webového rozhraní.


2.4. Můžete již odeslanou objednávku zrušit?

Všechny námi přijaté objednávky jsou závazné. Zrušení objednávky (odstoupení od smlouvy nebo její výpověď) je možné pouze po dohodě s námi a zaplacení příslušného storno poplatku. Podrobnější podmínky odstoupení od smlouvy naleznete v článku 6 těchto obchodních podmínek.


2.5. Může se cena uvedená na webovém rozhraní měnit?

Ceny za nájem plavidel a výše kaucí zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webovém rozhraní. V případě, že na naší straně došlo ke zcela zjevné technické chybě při uvedení ceny nájmu či kauce ve webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání, nejsme povinni pronajmout Vám plavidlo za tuto zcela zjevně chybnou cenu, a to ani v případě, že Vám bylo zasláno přijetí objednávky podle těchto obchodních podmínek. V takovém případě si vyhrazujeme právo odstoupit od smlouvy. Na odeslané objednávky nemá vliv změna ceny, ke které došlo v mezidobí mezi odesláním objednávky a jejím přijetím z naší strany podle článku 2.3 těchto obchodních podmínek.


2.6. Máte možnost získat smlouvu v textové podobě?

Smlouva není uzavírána písemně s podpisy smluvních stran. Smlouvu tvoří tyto obchodní podmínky, Vaše objednávka a její přijetí z naší strany. Celá smlouva Vám bude na Vaši žádost zaslána e-mailem nebo vytištěná poštou. Při zasílání poštou Vás můžeme požádat o úhradu nákladů s tím spojených.


2.7. Co když něčemu ve smlouvě nerozumíte?

V případě dotazu k obchodním podmínkám nebo ke smlouvě nás můžete kontaktovat telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu. Rádi Vám poskytneme veškeré potřebné informace.


2.8. V jakých jazycích lze smlouvu uzavřít?

Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.


2.9. Je smlouva někde uložena?

Smlouvu (včetně těchto obchodních podmínek) archivujeme v elektronické podobě. Smlouva není přístupná třetím osobám, ale na vyžádání Vám ji zašleme.


3. PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1. Jaké způsoby platby přijímáme?

Cenu za pronájem plavidla, zálohu na pronájem, doplatek hradíte pouze bezhotovostně převodem na náš bankovní účet. Váš závazek uhradit cenu je při bezhotovostní platbě splněn okamžikem připsání příslušné částky na náš bankovní účet. Kauci hradíte rovněž pouze bezhotovostním převodem. Platbu za palivo Vám zpravidla odečteme po ukončení pronájmu z kauce - provedeme vyúčtování a zbytek Vám vrátíme bezhotovostně do 7 dnů po ukončení pronájmu. Pokud však kauce nebo její část bude využita na krytí případné škody, jste povinni uhradit platbu za palivo do požadované výše do 7 dnů bezhotovostně po ukončení pronájmu.3.2. Kdy nastane splatnost ceny?

Cena za pronájem plavidla je splatná ve dvou splátkách. První splátka (ve formě zálohy) ve výši 50 % ceny pronájmu plavidla je splatná jako poslední krok objednávky Druhá splátka (ve formě doplatku) ve výši zbývajících 50 % ceny pronájmu plavidla je splatná 7 dní před plánovaným dnem převzetí lodi bezhotovostně převodem na náš bankovní účet. Kauce musí být uhrazena rovněž 7 dní před vyplutím. Pokud je smlouva uzavřena méně než 30 dnů před plánovaným dnem převzetí lodi, pak jste povinni uhradit celkovou částku za pronájem včetně kauce. Loď Vám nebude předána, pokud nebude uhrazena celá částka nájemného a složena kauce.


3.3. V jaké měně můžete platit?

Platba je možná v českých korunách (Kč).


4. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PLAVIDLA

4.1. Jak dochází k předání plavidla?

K předání vybraného plavidla dojde v dohodnutý čas první den Vámi rezervovaného

termínu v našem domovském přístavišti / kotvišti marina Vltava v Nelahozevsi. Plavidlo bude předáno pouze nájemci s plnohodnotnou posádkou. Plnohodnotnou posádkou se rozumí posádka, jejíž minimálně dva členové jsou min. věku 18 a 16 let, jsou schopni plnohodnotně, samostatně a bezpečně ovládat plavidlo, bez omezení na plavidle spolupracovat při běžných manévrech jako je kotvení, proplouvání plavební komorou atd. (minimálně dva členové posádky tedy musí musí být schopni se po plavidle bez obtíží pohybovat, vyskakovat z něj, přitahovat z něj, přitahovat jej za lana, vyvazovat u mola apod. a tito dva členové posádky nesmí vykazovat známky opilosti či ovlivnění omamnými a psychotropními látky. Pokud nájemce není schopen zajistit ovládání plavidla plnohodnotnou posádkou z jakýkoli důvodů (např. výrazná fyzická omezení, chybějící zručnost, ovlivnění alkoholem) nebude mu umožněno vyplutí z přístavu. Zákaz vyplout z přístavu se ovšem žádným způsobem nedotýká oprávnění nájemce, posádky strávit na plavidle pobyt dle provedené rezervace a uzavřené smlouvy. V případě zákazu vyplout z přístavu v důsledku nesplnění podmínky plnohodnotné posádky se nejedná o porušení povinnosti pronajímatele ani vadu a nájemce tedy v takovém případě nemá práva z vadného plnění ani nárok na náhradu škody tímto vzniklé. Nájemci tedy nevzniká nárok na vrácení zaplaceného nájemného. Skutečnost, zda je posádka plnohodnotnou posádkou, posuzuje pronajímatel. Při nalodění bude každá posádka proškolena v oblasti obsluhy plavidla a zařízení na něm, v oblasti vedení plavidla - zácviková plavba a v oblasti základních pravidel plavebního provozu. O předání plavidla bude sepsán předávací protokol a případně pořízena fotodokumentace lodi.


4.2. V jakém stavu Vám bude plavidlo předáno?

Plavidlo Vám předáme v technicky způsobilém stavu, s příslušným vybavením, plnými nádržemi vody, pohonných hmot, čisté a připravené k plavbě. Při převzetí jste povinni plavidlo zkontrolovat. Na pozdější stížnosti na stav lodi při převzetí nemůžeme brát zřetel. Při předání plavidla se zavazujete přezkoumat a pečlivě ověřit celkový stav plavidla a vybavení, jakož i zkontrolovat skutečný stav inventáře a vybavení z existujícího inventárního soupisu. Případné námitky je možné podat pouze před převzetím plavidla. Máte právo plavidlo nepřevzít, pokud je nefunkční, chybí mu některé z podstatných vybavení či je nad míru obvyklou poměrům znečištěno. Tyto nedostatky včetně Vámi vznesených reklamací budou rovněž zaneseny v předávacím protokolu.


4.3. Jaká jsou Vaše práva v případě, že Vám plavidlo není předáno řádně a včas?

Pokud nebudeme schopni Vám v dohodnutém termínu plavidlo předat (ani jiné plavidlo odpovídající nebo lepší kvality než Vámi vybrané plavidlo) a k předání nedojde ani do 12 hodin od sjednaného termínu, máte právo od smlouvy odstoupit, a my Vám vrátíme vše, co jste na základě smlouvy uhradili. Pokud se rozhodnete čekat na předání plavidla déle než 12 hodin, máte nárok na vrácení poměrné částky nájemného za dny, o které se Váš původní rezervovaný termín zkrátil. Nájemce v tomto případě nemůže vůči pronajímateli uplatnit jiné nároky, než vrácení poměrné části nebo celé části nájemného (dle předchozí věty), tzn. například další kompenzace za psychickou újmu za nerealizaci dovolené, náhrady za ubytování apod. 


4.4. Jak probíhá vrácení plavidla?

Poslední den Vámi vybraného termínu jste povinni nám plavidlo v dohodnutý čas vrátit zpět, a to opět v marině Vltava v Nelahozevsi a ve stavu, v jakém jste jej přebírali na počátku tohoto termínu. Pokud plavidlo předáte v silně znečištěném stavu ( neumyté nádobí, bláto na palubě, atd.), jsme oprávněni Vám účtovat až 1000 Kč,- Kč za úklid plavidla. Použité pohonné hmoty budou zúčtovány na základě projetých moto-hodin. Výše ceny za jednu moto-hodinu je uvedena na webovém rozhraní. Na tuto úhradu můžeme použít složenou kauci. Jste povinni nám při vrácení plavidla oznámit veškeré skutečné či možné škody, závady či nedostatky na plavidle a jeho příslušenství a vybavení. Pokud je škoda či závada v části plavidla, které se nachází pod vodní hladinou, jste povinni uhradit náklady na potápěče či užití zvedáku, jejichž použití zvolíme dle našeho odborného posouzení. V případě, že nám bude plavidlo vráceno na jiném než dohodnutém místě, můžeme po Vás požadovat uhrazení nákladů a případných škod, které nám vznikly v souvislosti s přepravou plavidla na sjednané místo vrácení. Při porušení povinnosti vrátit plavidlo v určeném čase a na určené místo máme rovněž právo požadovat od Vás uhrazení smluvní pokuty ve výši až 15.000,- Kč.


5. JAKÁ JSOU NAŠE VZÁJEMNÁ PRÁVA A POVINNOSTI?

5.1. Práva a povinnosti nájemce

- Nájemce je oprávněn nerušeně užívat plavidlo po dobu, na kterou bylo pronajato s výjimkou situací uvedených níže.

- Nájemce je povinen se řídit našimi pokyny týkajícími se užívání plavidla, bezpečnostními pokyny a dále provozním řádem půjčovny a příručkou uživatele.

- Nájemce bude mít během plavby na lodi plnohodnotnou posádku viz bod. 4.1.

- Nájemce je povinen mít po celou dobu pronájmu u sebe platné doklady totožnosti.

- Nájemce není oprávněn převzít a užívat předmětné plavidlo, pokud předem neuhradí celou cenu nájemného včetně požadované kauce za toto plavidlo.

- Nájemce není oprávněn provádět na plavidle, jeho příslušenství a vybavení žádné úpravy.

- Nájemce není oprávněn plavidlem táhnout jiné plavidlo.

- Zvířata smí nájemce naloďovat jen s předchozím souhlasem provozovatele.

- Plavidlo smí řídit pouze vůdce plavidla - osoba, která byla v objednávce nebo ve smlouvě označena jako vůdce plavidla, případně osoba, která je seznámená s technikou vedení příslušného plavidla přímo na vodní cestě v rozsahu potřebném pro jeho vedení a seznámená s pravidly plavebního provozu, provozním řádem a půjčovními podmínkami vůči podpisu v předávacím protokolu půjčovny.

- Vůdce plavidla nesmí řídit plavidlo pod vlivem alkoholu, omamných nebo psychotropních látek, nebo léků, při jejichž užívání dochází ke snížení pozornosti nebo schopnosti rychlé reakce, nebo mají uspávací účinky.

- Vůdce plavidla nesmí umožnit řízení plavidla osobám, které by byly ve stavu dle předchozí věty a rovněž osobám, které nejsou seznámeni s technikou vedení příslušného plavidla přímo na vodní cestě v rozsahu potřebném pro jeho vedení a seznámeni s pravidly plavebního provozu, provozním řádem a půjčovními podmínkami vůči podpisu v předávacím protokolu půjčovny.

- Vůdce plavidla nesmí umožnit řízení plavidla rovněž osobám, které nedosáhly věku 18 let.

- Vůdce plavidla je povinen přerušit plavbu, pokud technický stav plavidla neodpovídá bezpečnému plutí, tzn., pokud jsou problémy s motorem, nedostatkem paliva, řízením, chybí lana apod.

- Vůdce plavidla musí vždy přerušit plavbu, pokud se jeví nebezpečnou (zejména vítr o rychlosti 5m/s a vyšší, hrozící silné bouře, snížená viditelnost, povodně, apod.);

- Nájemce nesmí provádět na plavidle, zejména na přístrojích a zařízeních, včetně motoru, žádné opravy či úpravy bez povolení pronajímatele; při porušení této povinnosti má pronajímatel právo se domáhat náhrady škody vzniklé jednáním v rozporu s povinností nájemce dle tohoto ustanovení, a to ve výši odpovídající skutečným nákladům na obnovení provozu, funkčnosti plavidla či jeho částí, včetně úhrady ušlého zisku z důvodu zrušených rezervací;

- Nájemce bere na vědomí, že na plavidle je přísně zakázáno kouřit cigarety či jiné tabákové nebo obdobné výrobky. Nájemce je povinen toto pravidlo striktně dodržovat a zajistit, aby pravidlo dodržovali také všichni členové posádky. V případě porušení zákazu a vzniku škody bude postupováno v souladu s článkem 5.3 těchto obchodních podmínek (za škodu se považuje též případ, kdy bude potřeba zbavit plavidlo zápachu z cigaret či jiných tabákových nebo obdobných výrobků).

- Za plavidlo a jeho posádku je vždy odpovědný nájemce, nebo nájemce společně a nerozdílně s osobou, která byla v objednávce nebo ve smlouvě označena jako vůdce plavidla.

- Za přestupky či delikty způsobené nájemcem nebo členy jeho posádky v průběhu doby pronájmu odpovídá výlučně nájemce případně příslušný člen/členové posádky nájemce.

- Nájemce je povinen neprodleně oznámit půjčovně poškození či závadu, která se během užívání plavidla projeví. Zatají-li Nájemce vzniklou škodu, závadu či poškození, jste povinni nám uhradit nejen tuto škodu, ale i veškeré náklady spojené s jejím odstraněním včetně ušlého nájemného a i veškeré další škody, újmy či náklady s jejich odstraňováním či náhradou spojené, jež mohou následně vzniknout.

- Nájemce může plout s plavidlem pouze na místech určených a vyznačených v technickém průkazu příslušného plavidla a to pouze v úseku který je uveden v Provozním řádu půjčovny.

-Vůdce plavidla je povinen respektovat dopravní značení na vodním toku a veškeré instrukce provozovatele. Význam používaných značek je uveden v základních Pravidlech plavebního provozu.

- Vůdce plavidla je přísně zakázáno s plavidly najíždět na břehy!!!

- Nájemce je povinen trasu plavby naplánovat tak, aby plavidlo stihl vrátit v dohodnutém termínu a čase. Předběžný plán plavby je povinen nájemce sdělit provozovateli při přebírání plavidla před započetím plavby.

- Nájemce nesmí používat plavidlo pro žádné komerční ani výdělečné účely.

- Nájemce nesmí plavidlo bez předchozího písemného souhlasu pronajímatele dále pronajmout třetí osobě.

- Nájemce je povinen dodržovat veškeré pokyny provozovatele, týkající se provozu plavidla a všech jeho součástí a vybavení, zejména nepřetěžovat části a vybavení lodi s ohledem na výšku a váhu nájemce a členů posádky. V případě porušení této povinnosti se bude postupovat v souladu s článkem 5.3 těchto obchodních podmínek.

- Nájemce je povinen zajistit, aby výše uvedené povinnosti dodržovali všichni členové posádky, není-li povinnost uložena výlučně nájemci.

- Porušení výše zmíněných povinností je pronajímatel oprávněn nájem okamžitě ukončit, čímž není dotčen nárok pronajímatele na případnou škodu z toho vzniklou.

- Doporučujeme Vám nevnášet na plavidlo žádné cennosti či předměty větší finanční hodnoty. Plavidlo není určeno pro úschovu těchto věcí a nemá v rámci svého vybavení ani uzamykatelný sejf. Pokud je plavidlo možné uzamknout, jste povinni tak učinit pokaždé, když v plavidle nezůstává nikdo z posádky. Za věci vnesené na plavidlo odpovídá nájemce.


5.2. Povinnosti pronajímatele

- Jsme povinni Vám plavidlo předat v dohodnutém vybavení, ve funkčním stavu, uklizené a v dohodnutém termínu.

- V případě komplikací na vodní cestě nebo v případě nehody Vám poskytneme maximální součinnost tak, aby se tato událost co nejrychleji vyřešila.

- V případě nastalé poruchy na plavidle v průběhu Vaší plavby nás bez zbytečného odkladu kontaktujte, poruchu vyřešíme, jak nejrychleji to bude možné. Případné reklamace budeme vyřizovat v souladu s Reklamačním řádem.


5.3. Pojištění plavidla

Každé plavidlo je pojištěno proti škodám způsobeným provozem plavidla třetím osobám. Plavidla provozovatele jsou pojištěna rovněž havarijně. Podmínky pojištění se řídí dle pojistné smlouvy. Pojistná smlouva má určitá přiměřená vyloučení pojistného krytí v důsledku konkrétního jednání ze strany Nájemce nebo nebo jeho posádky. Patří sem úmyslné poškození nebo hrubá nedbalost, řízení plavidla pod vlivem alkoholu nebo drog, nebo nedodržení pokynů zaměstnanců provozovatele Půjčovny. Pokud pojišťovna neodškodní pronajímatele lodí z výše uvedených důvodů, pak ponese odpovědnost za všechny vzniklé náklady Nájemce. Pokud bude škoda přesahovat výši vratné kauce za případné škody, je nájemce povinen uhradit veškeré vzniklé náklady. Pojištění se nevztahuje na věci vnesené do plavidla ani v něm odložené.


5.4. Škoda způsobená na plavidle.

V případě, že vy nebo jakýkoliv člen posádky způsobíte na plavidle, jeho příslušenství či vybavení či věcech třetích osob jakoukoliv škodu, jste povinni nás o tom bez zbytečného odkladu informovat. V případě, že došlo k nehodě, jste povinni o této události informovat rovněž Státní plavební správu a postupovat v souladu s jejími pokyny. V případě, že došlo k odcizení plavidla či jeho vybavení nebo příslušenství, máte povinnost kromě osob uvedených v předchozí větě kontaktovat i Policii České republiky. V případě, že vy nebo někdo z posádky způsobí poškození či ztrátu plavidla (jakýmkoli způsobem) nebo dojde k poškození majetku, který patří třetí osobě, budete odpovědní za škodu až do výše zaplacené kauce s výjimkou případu hrubé nedbalosti či nezodpovědného chování. V případě, že vy nebo někdo z posádky způsobí poškození či ztrátu plavidla, či zařízení lodi, nebo majetku, který patří třetí osobě a k takové škodě dojde v důsledku hrubé nedbalosti nebo nezodpovědného chování, budete odpovědní v plné míře za utrpěnou ztrátu a naše právo uplatnit vůči vám nárok na odškodnění nebude omezeno ani vyloučeno žádným způsobem, i když jste před tím složili kauci. 


5.5. Jak můžeme využít kauci?

Kauci můžeme použít pro uspokojení jakékoliv naší pohledávky za Vámi z titulu náhrady škody, kterou jste nám Vy nebo posádka Vašeho plavidla způsobili na plavidle, jeho příslušenství nebo jiných věcech v souvislosti s užíváním plavidla. Kauci můžeme použít rovněž pro uspokojení náhrady škody, kterou způsobíte při užívání našeho plavidla třetím osobám. Kauci Vám vrátíme, pokud nám předáte zpět nepoškozené plavidlo včetně všech příslušenství, vybavení a dokumentů, na dohodnutém místě a ve smluveném čase. Máme právo si část nebo celou kauci ponechat, pokud v okamžiku předání plavidla zpět budou existovat ohledně Vašeho nájmu nějaké nevyjasněné nebo neuhrazené pohledávky, a to i pohledávky třetích stran. Poté co odpadnou důvody zadržení kauce, vrátíme Vám její nevyužitou část do 7 dní po odpadnutí těchto důvodů a to bezhotovostním převodem. O způsobené škodě (nehodou, krádeží, ztrátou, aj.) a rovněž o využití kauce bude sepsán bez zbytečného odkladu poté, co se provozovatel o škodě dozví, protokol.


5.6. Kdy nájem plavidla končí? Nájem končí v termín dohodnutý ve smlouvě. Ustanovení § 2230 občanského zákoníku (prodlužování nájmu) se nepoužije. Po ukončení nájmu nejste oprávněni plavidlo nadále používat. V případě porušení této povinnosti jste nám povinni uhradit denní nájemné za každý i započatý den, kdy užíváte plavidlo po skončení pronájmu. Pokud nám tímto Vaším porušením vznikne škoda (včetně ušlého zisku z dalšího sjednaného pronájmu), jste povinni nám uhradit i tuto škodu včetně ušlého zisku. Nájemní smlouvu lze prodloužit pouze písemným dodatkem, podepsaným oběma stranami.


6. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

6.1. Můžete od smlouvy odstoupit?

Souhlasem s těmito obchodními podmínkami berete na vědomí, že v souladu s § 1837 písm. j) občanského zákoníku („smlouva o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu“)nemáte právo od uzavřené smlouvy odstoupit. Jelikož Vám chceme vyjít maximálně vstříc, umožníme Vám odstoupit od smlouvy za následujících podmínek.

Od smlouvy můžete odstoupit kdykoliv před převzetím plavidla. V takovém případě jste povinni uhradit pronajímateli storno poplatek podle počtu dnů, které ode dne odstoupení zbývají do předpokládaného dne převzetí plavidla, a to v následující výši:

Počet dnů před sjednaným termínem Výše storno poplatku převzetí plavidla

60 a více dnů 15 % ze sjednaného nájemného,

60 až 15 dnů 50 % ze sjednaného nájemného,

méně než 14 dnů nebo nepřevzetí 100 % ze sjednaného nájemného plavidla ve sjednaném termínu.


Odstoupení od smlouvy musí být zasláno písemně. Dnem určujícím výši storno poplatku je den, kdy nám odstoupení od smlouvy došlo. Oznámení o odstoupení od smlouvy doporučujeme zaslat na naši doručovací adresu nebo e-mail. Pro odstoupení od smlouvy lze využít vzorový formulář. Přijetí oznámení Vám bez zbytečného odkladu potvrdíme. Pokud odstoupíte od smlouvy, máme nárok na náhradu nákladů, které jsme již v souvislosti se smlouvou vynaložili. Odstoupením od smlouvy se zde myslí i její výpověď. Storno poplatek nejste povinni uhradit v následujících případech odstoupení od smlouvy:- v den převzetí plavidla jsou nepříznivé vodní podmínky, které neumožňují plavbu (např. záplavy, příliš nízký stav vody na celém vodním toku); - v den převzetí plavidla jsou nepříznivé povětrnostní podmínky, které neumožňují plavbu (např. vichřice, déle než týden trvající velmi silný déšť). V případech výše uvedených nevhodných podmínek pro plavbu se s Vámi dohodneme na novém termínu, pokud je to v kapacitních možnostech naší půjčovny. V tomto případě nemůžete vůči pronajímateli uplatnit další kompenzace např. za psychickou újmu za nerealizaci dovolené, náhrady za ubytování apod. 

V případě jiných nepříznivých povětrnostních podmínek (méně závažných) nejste oprávnění od smlouvy odstoupit.


6.2. Jaké má odstoupení od smlouvy důsledky?

Odstoupením od smlouvy se smlouva od počátku ruší a hledí se na ni, jako kdyby nebyla uzavřena. Peněžní prostředky, které Vám máme vrátit, Vám zašleme do 14 dnů od odstoupení od smlouvy na Vámi zvolený účet, případně na účet, který nám pro tento účel sdělíte. Berete však na vědomí, že nejsme povinni vrátit Vám peníze dříve, než nám vrátíte půjčené plavidlo, případně uhradíte veškeré pohledávky z naší strany.


6.3. Kdy můžeme odstoupit od kupní smlouvy my?

Vyhrazujeme si právo odstoupit od smlouvy v následujících případech:- technickou chybou byla na webovém rozhraní uvedena zcela zjevně chybná cena pronájmu plavidla (článek 2.5 těchto obchodních podmínek);- pronájem plavidla z objektivních příčin (především proto, že plavidlo bylo zničeno nebo poškozeno atd.) není možné za původních podmínek uskutečnit;- plnění se stane objektivně nemožným nebo protiprávním;- neuhradíte zálohu nebo doplatek nájemného dle článku 3.2. těchto obchodních podmínek- nepřevezmete plavidlo ve sjednaný termín ani do 8 hodin od tohoto termínu;- podstatným způsobem porušíte své povinnosti dle těchto obchodních podmínek.

V případě, že nastala některá z výše uvedených skutečností, budeme Vás o našem odstoupení od smlouvy neprodleně informovat. Odstoupení je vůči Vám účinné okamžikem, kdy je Vám doručeno nebo oznámeno. V případě odstoupení od smlouvy v době, kdy již pronajaté plavidlo užíváte, máte povinnost nám jej bez zbytečného odkladu vrátit, a to s veškerým jeho vybavením, příslušenstvím, doplňky a příslušným množstvím paliva. Pokud nám plavidlo takto nevrátíte, máme oprávnění Vám jej odebrat. Pokud jste již zcela nebo zčásti uhradili cenu za pronájem, vrátíme Vám přijatou částku bezhotovostně na účet, který nám pro tento účel sdělíte, nebo ze kterého jste provedli úhradu. Peníze vrátíme do pěti dnů od odstoupení od smlouvy.


7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

Vaše práva z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925 občanského zákoníku). Při uplatňování práv z vadného plnění budeme postupovat v souladu naším Reklamačním řádem. Před odesláním reklamace se s Reklamačním řádem důkladně seznamte, aby mohla být reklamace vyřízena co nejrychleji a k Vaší spokojenosti.


8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

8.1. Jaká oprávnění máme k výkonu naší činnosti a kdo nás při ní kontroluje?

K pronájmu malých plavidel jsme oprávněni na základě povolení plavebního úřadu. Podnikání provozujeme na základě živnostenského oprávnění. Naše činnost nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Kontrolu dodržování právních předpisů týkajících se ochrany spotřebitele provádí Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz/). Práva spotřebitelů hájí i jejich zájmová sdružení a jiné subjekty na jejich ochranu. Kontrolu dodržování právních předpisů vztahujících se vnitrozemské plavbě provádí Státní plavební správa (http://plavebniurad.cz/) a Ministerstvo dopravy České republiky (http://www.mdcr.cz/cs/).


8.2. Jak vyřizujeme stížnosti?

Případné stížnosti vyřizujeme prostřednictvím svého kontaktního e-mailu. Dále se můžete obrátit na subjekty uvedené v článku 8.1. Ve vztahu k našim zákazníkům nejsme vázáni žádnými kodexy chování, ani žádné takové nedodržujeme.8.3. Co byste ještě měli vědět?

Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se smlouvou mezi námi probíhá v písemné formě, a to buď zasláním e-mailem, doporučeně poštou nebo osobním doručením. Z naší strany Vám budeme doručovat na adresu elektronické pošty uvedenou v objednávce nebo ve Vašem uživatelském účtu. V případě, že je některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatné, neúčinné nebo nepoužitelné (nebo se takovým stane), použije se namísto něj ustanovení, které se svým smyslem nejvíce blíží neplatnému, neúčinnému nebo nepoužitelnému ustanovení. Neplatností, neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Měnit či doplňovat smlouvu (včetně obchodních podmínek) lze pouze písemnou formou.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 15.10.2022.